INNOWACJE

Created on przez admin

Innowacja „Kolorowa ortografia”

„Kolorowa ortografia” to innowacja pedagogiczna organizacyjno-metodyczna , która będzie realizowana w klasie 3. Jej głównym celem jest uatrakcyjnienie nauki ortografii poprzez zabawę, gry
i zajęcia przełamujące szkolną rutynę .
Dzieci doskonalić będą wiadomości i umiejętności ortograficzne z wykorzystaniem atrakcyjnych środków dydaktycznych, m.in. wierszyków, zagadek, rebusów, pomysłowo zilustrowanych ortogramów, korzystać ze „Słownika ortograficznego” oraz pisać „kolorowe dyktanda” Na koniec roku zwycięzca poprawności w pisaniu otrzyma tytuł klasowego mistrza ortografii. Dzięki tej metodzie trudne dla dzieci treści staną się kolorową zabawą., motywującą do podejmowania wysiłku
w bezbłędnym pisaniu.

Tytuł innowacji pedagogicznej: „Spotkania z lekturą w II klasie”
Przedmiot: edukacja wczesnoszkolna
Rodzaj innowacji: metodyczno-programowa
Data wprowadzenia: wrzesień 2021 r.
Data zakończenia: czerwiec 2022 r.

Adresatami innowacji są uczniowie klasy II szkoły podstawowej. Zajęcia innowacyjne
odbywać się będą w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, które to zostaną
wzbogacone o treści zawarte w innowacji, zgodnie z wykazem lektur przewidzianych dla
uczniów w podstawie programowej.
Niniejsza innowacja ma na celu pokazanie dzieciom, że czytanie jest nie tylko ważne
i potrzebne dla ich rozwoju, lecz także, że może ono okazać się ciekawą przygodą, wpływać
na rozwój wyobraźni oraz kreatywność. Pomocne tutaj będą pozycje książkowe (lektury) oraz
dodatkowe pomoce dydaktyczne, które autorka innowacji będzie wykorzystywać w czasie jej
realizowania.

INNOWACJA „SZTUKA MA WIELE TWARZY”
INNOWACJA PEDAGOGICZNA METODYCZNO-PROGRAMOWA

NAZWA SZKOŁY: SZKOŁA PODSTAWOWA W GRABICACH
AUTOR: AGNIESZKA KLUCZNIK
PRZEDMIOT: Edukacja plastyczna (kl.III) i plastyka (kl. IV,V,VI,VII)
RODZAJ INNOWACJI: METODYCZNO-PROGRAMOWA
DATA WPROWADZENIA: 01.10.2021 r.
DATA ZAKOŃCZENIA: 24.06.2022 r.

ZAŁOŻENIA INNOWACJI:
– redukowanie napięcia u dzieci nadpobudliwych,
– aktywizacja biernych i pasywnych dzieci,
– poprawa w zakresie komunikacji i nawiązywania kontaktów w klasie,
-poprawienie warunków pracy uczniów w czasie lekcji plastyki.

ZAŁOŻENIA:
Podstawą i inspiracją do stworzenia innowacji było poszukiwanie nowych rozwiązań,
skuteczniejszych metod pracy, które w znacznym stopniu mogłyby przyczynić się do rozwoju i
poprawy funkcjonowania naszych uczniów. Po powrocie uczniów do szkoły, po nauce w formie
zdalnej zaobserwować można trudności uczniów z wyciszeniem, skupieniem, rozdrażnieniem. Jest to
z pewnością reakcją na „odzwyczajenie się” od pracy w grupie. Program innowacji polega na
stymulacji wielozmysłowej przy wykorzystaniu muzyki relaksacyjnej w czasie lekcji plastyki.
Zasadne jest zatem przypuszczenie, że wprowadzenie elementów muzykoterapii jednym uczniom
pozwoli się wyciszyć, skupić na wykonywanej pracy plastycznej a inni uczniowie będą mogli
pracować w ciszy i spokoju jaki zapewniał im dom rodzinny.

CEL INNOWACJI:
– stymulacja uczniów bodźcami słuchowymi i wzrokowymi jednocześnie,
– rozwijanie świadomości własnego ciała,
– zapewnienie poczucia bezpieczeństwa,
– kształtowanie umiejętności współdziałania z drugą osobą,
– rozwój społeczno – emocjonalny ucznia,
– rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowej,
– rozwój komunikacji pozawerbalnej i werbalnej,
– stymulowanie zmysłu słuchu ,
– redukowanie i wygaszanie stanów lękowych, niepokoju i agresji u dzieci nadpobudliwych,
– pobudzanie do aktywności dzieci biernych i pasywnych.

ZAMIERZONE OSIĄGNIĘCIA:
– poprawa w zakresie redukcji napięcia związanego z przebywaniem w klasie,
– aktywizacja biernych i pasywnych dzieci, wzrost zainteresowania otoczeniem,
– poprawa w zakresie nawiązywania kontaktów, rozwój komunikacji,
– rozwój koncentracji uwagi na materiale wzrokowym,
– wzrost własnej aktywności poznawczej,
– wzrost aktywności dziecka i jego inicjatywy do spontanicznych działań.

METODY:
– praktycznego działania
– słowna
w tym:
– chromoterapia ( wykonywanie prac tematycznych zgodnie z podstawą programową)
– muzykoterapia
– metody relaksacyjne.Komentarze są zamknięte.