RODO

Created on przez admin

Szkoła przygotowana do RODO

Szanowni Rodzice

Zgodnie z postanowieniami Ogólnego Rozporządzania o Ochronie Danych Osobowych (RODO), Szkoła ma obowiązek przekazać rodzicom, opiekunom prawnym uczniów informację dotyczącą zasad i celów przetwarzania danych osobowych.

Naszym celem jest zapewnienie Państwa o tym, że dane Państwa dzieci są przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodny z wymogami prawa.

Szkoła przetwarza także wizerunek uczniów, rodziców, opiekunów prawnych, do celów funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w zakresie bezpieczeństwa i porządku.

Pełna treść Klauzuli informacyjnej znajduje się w zakładce RODO na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń.

Prosimy pamiętać, że rozpowszechnianie danych osobowych innej osoby (w tym ucznia) wymaga uzyskania zezwolenia osoby, której dane są rozpowszechniane lub zezwolenia rodzica lub opiekuna prawnego.

                                 Dyrektor szkoły

Informacja o Inspektorze Ochrony Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Łukasz Ziemba

e-mail : iod.ziemba@gmail.com

Podstawa prawna powołania i funkcjonowania Inspektora:

Art. 37 – 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016);

Art. 8 – 10 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych Szkoła Podstawowa w Grabicach, Dyrektor: mgr Beata Skowron, Grabice 59, 66-620 Gubin, tel. (68) 359 21 242)

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w szkole jest : Łukasz Ziemba

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się w załączniku.

Szkoła może przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

 • realizować obowiązek edukacyjny;
 • przeprowadzać rekrutacje;
 • promować działalność szkoły oraz umiejętności i osiągnięcia ucznia na szkolnej stronie www, na terenie szkoły oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
 • umożliwiać udział ucznia w konkursach, zawodach, olimpiadach i innych formach współzawodnictwa;
 • zapewniać bezpieczeństwo osób i mienia oraz porządku publicznego na terenie szkoły;
 • umożliwiać udział ucznia w zorganizowanych wyjściach i wycieczkach szkolnych;
 • umożliwiać udział ucznia w programach współpracy edukacyjnej między podmiotami z Unii Europejskiej;
 • prowadzić dokumentację księgową wszystkich transakcji finansowych;
 • umożliwiać udział ucznia w organizowanych przez szkołę posiłkach;
 • realizować umowy z kontrahentami;

W jakim zakresie szkoła może przetwarzać Twoje dane?

Imię, nazwisko, adres i telefon kontaktowy ucznia oraz rodzica; adres e-mail, PESEL ucznia; prace, oceny, frekwencja i opinie dot.ucznia; historia edukacji ucznia; informacje o stanie zdrowia ucznia; Twój bank i numer rachunku bankowego, z którego dokonywałeś płatności; IP komputera, informacje o urządzeniu, z którego korzystasz odwiedzając naszą stronę, w tym o jego ustawieniu (np. przeglądarka, rozdzielczość ekranu); dodatkowe informacje o sobie, które mogłeś zawrzeć w korespondencji elektronicznej lub tradycyjnej oraz które mogłeś podać w trakcie rozmowy telefonicznej lub osobistej z pracownikiem szkoły; Twój podpis; udzielone przez Ciebie zgody.

Na jakiej podstawie szkoła przetwarza Twoje dane?

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018. poz. 996 t.j. z dnia 2018.05.24) oraz Ustawa  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017. poz. 2198 t.j. z dnia 2017.11.29) ze wskazanymi   przepisami regulującymi działalność szkoły; prawnie uzasadniony interes szkoły; twoje pisemne zgody na przetwarzanie.

Jak długo szkoła przetwarza Twoje dane?

Twoje dane osobowe przechowywane są jedynie tak długo jak to jest niezbędne. Szkoła nie może usuwać danych związanych z obowiązkiem edukacyjnym. Dane osobowe wykorzystywane w pozostałych celach przechowywać będziemy przez okres 10 lat od ukończenia przez ucznia edukacji w szkole licealnej lub wygaśnięcia innych terminów wynikających z przepisów prawa.

Komu szkoła przekazuje Twoje dane?

Nie sprzedajemy Twoich danych, nie udostępniamy komercyjnie Twoich danych podmiotom trzecim.

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać dalej Twoje dane – jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze obowiązki.

Możemy przekazywać Twoje dane wyłącznie czterem grupom:

 • osobom upoważnionym przez szkołę – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
 • podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych;
 • innym odbiorcom np. Urząd Gminy Gubin, Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim, MEN, placówkom edukacyjnym z obszaru Unii Europejskiej, dostawcom usług pocztowo-kurierskich i innym uprawnionym podmiotom;

Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich (m.in.USA) w związku z wykorzystaniem narzędzi analitycznych, służących do zanonimizowanego śledzenia zachowań użytkowników na szkolnej stronie www, w szczególności takich jak Google Analytics, Gemius Traffic, Chartbeat. Szkoła może wykorzystywać formularze Google jako narzędzie do zbierania prostych danych. Szkoła może przekazywać Twoje dane do serwisu Facebook lub podobnych wyłącznie na podstawie Twojej pisemnej i dobrowolnej zgody.

Twoje uprawnienia

 • prawo żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych do innego administratora danych;
 • masz także prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (od 25 maja 2018 roku jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W ramach wykonania tego uprawnienia powinieneś podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa.

Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej informacji zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem danych osobowych) i w takim przypadku będziemy Cię odpowiednio informować o wprowadzanych zmianach.

DO POBRANIA:Komentarze są zamknięte.