Deklaracja dostępności

Created on przez admin

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej w Grabicach

Szkoła Podstawowa w Grabicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej niniejszej placówki.

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-09-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-12

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

▪ filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

▪ część plików nie jest dostępnych cyfrowo

Wyłączenia:

▪ mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,

▪ filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

▪ multimedia nadawane na żywo,

▪ treści od innych podmiotów.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

▪ możliwość zmiany rozmiaru tekstu,

▪ wyróżnienie odnośników,

▪ przewidywalność (m.in. niepełna jednolitość nawigacji i identyfikacji). Część dokumentów PDF, Word, Excel, PowerPoint nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-15

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-15

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Marusiak
 • E-mail: sekretariat@zsgrabice.pl
 • Telefon: 068 359-21-24

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Urząd Gminy Gubin
 • Adres: ul. Obrońców Pokoju 20, 66-620 Gubin
 • E-mail: urzad@gminagubin.pl
 • Telefon: (68) 359 16 40

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis ogólny budynku

Dla interesantów udostępnione jest jedno wejście do budynku szkoły. Przed wejściem do budynku od strony parkingu znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone pionowo. Na piętrze budynku znajduje się Sekretariat Szkolny oraz gabinety Dyrekcji Szkoły.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub
w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 Komentarze są zamknięte.