Kwadrans na czytanie.

Created on przez admin

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

organizacyjno-metodyczna

Anna Dwornicka
Agnieszka Klucznik
Katarzyna Kalinowska
Anna Jankowska
Anna Pakos

Temat innowacji:

Kwadrans na czytanie.

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa w Grabicach

Autor/realizator: Anna Dwornicka, Agnieszka Klucznik, Katarzyna
Kalinowska, Anna Jankowska, Anna Pakos
Temat: Kwadrans na czytanie.
Przedmiot: język polski, godzina wychowawcza, plastyka,
piętnastominutowa przerwa międzylekcyjna.
Rodzaj innowacji: organizacyjno-metodyczna
Data wprowadzenia: 7.09.2022
Data zakończenia: maj 2023
Zakres innowacji:
Adresatami innowacji są uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej.
Czas realizacji innowacji obejmuje rok szkolny 2022/2023 miesiące od
września do maja (włącznie) z możliwością kontynuowania w następnym
roku szkolnym.
Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach zajęć obowiązkowych,
raz w miesiącu.
Niniejsza innowacja ma na celu szerzenie idei czytelnictwa wśród
uczniów naszej szkoły z wykorzystaniem:
– tekstów „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza wybranych przez Parę
Prezydencką do Narodowego Czytania w roku 2022,
-lektur obowiązkowych i uzupełniających.
Ma ona zachęcać i motywować uczniów do poznawania i odkrywania
piękna dzieł literatury polskiej.Komentarze są zamknięte.