Procedura przychodzenia/wychodzenia oraz przebywania uczniów w Szkole

Procedura przychodzenia/wychodzenia oraz przebywania uczniów
w Szkole Podstawowej w Grabicach z Filią w Strzegowie.

Procedura obowiązuje od 01.09.2020r.

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
2. Uczniowie i dzieci przedszkolne mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
3. Do szkoły mogą wejść tylko uczniowie. Rodzice, inne osoby pozostają na zewnątrz. Rodzice mogą doprowadzić dziecko tylko do głównego wejścia nie wchodząc do szkoły. Wyjątek stanowią rodzice dzieci przedszkolnych, których rodzice mogą odprowadzić dziecko do drzwi oddziału przedszkolnego z zachowaniem wszystkich środków bezpieczeństwa sanitarnego (dezynfekcja, zasłanianie ust i nosa).
4. Opiekunowie odprowadzający dzieci do oddziałów przedszkolnych mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
a. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
d. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
5. Opiekunowie odprowadzający dzieci do klas I-III szkoły podstawowej nie wchodzą do przestrzeni szkolnej – pozostają przed wejściem do budynku. Przy wejściu do szkoły zostaje umieszczone oznaczenie strefy bezpieczeństwa.
6. Przy wejściu do szkoły umieszczony jest numer telefonu do dyrektora szkoły celem kontaktów telefonicznych, które ograniczą wejścia osób z zewnątrz do szkoły.
7. W szkole ogranicza się przebywanie osób z zewnątrz do niezbędnego minimum, osoby które będą musiały znaleźć się w przestrzeni szkolnej obowiązuje stosowanie środków ochronnych takich jak osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, mogą być to jednak tylko i wyłącznie osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych i w wyznaczonych obszarach.
8. Uczeń w drodze do i ze szkoły korzysta z osłony na usta i nos oraz zachowuje dystans społeczny 1,5m.
9. Uczeń zabiera do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole uczeń nie będzie mógł ich pożyczać od innych uczniów, nauczyciela. Wszystkie przybory, podręczniki uczeń przechowuje we własnej szafce i na swoim stoliku.
10. Przed wejściem do szkoły uczeń obowiązkowo musi zdezynfekować ręce, a jeżeli ma przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast musi je umyć w najbliższej toalecie szkolnej.
11. Po wejściu do szkoły uczniowie przebywają w maseczkach aż do momentu wejścia do sali na lekcję. Uczniowie noszą maseczki w czasie wspólnego pobytu na przerwach. Podczas korzystania ze wspólnych przestrzeni w szkole takich jak korytarze, szatnie, boisko czy toalety szkolne obowiązuje bezwzględny nakaz zakrywania nosa i ust wszystkich uczniów oraz całego personelu szkolnego.

12. Uczeń unika większych skupisk uczniów, zachowuje dystans przebywając na korytarzu, w toalecie na terenie szkoły.
13. Uczeń bezwzględnie stosuje w szkole zasady higieny: często musi myć ręce wodą z mydłem, nie podaje ręki na powitanie i pożegnanie, zachowuje dystans do innych, a także unika dotykania oczu, nosa i ust.
14. Uczeń jest zobowiązany do zwracania uwagi na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.
15. Uczeń w czasie lekcji nie korzysta samodzielnie z tablicy/monitora dotykowego jak również z markerów do tablicy. Wszystkie informacje przekazuje nauczycielowi ustnie.
16. W czasie pobytu uczniów w szkole wyodrębnia się kilka minut przeznaczone na spożywanie w sali lekcyjnej śniadania. Obiady są spożywane w stołówce szkolnej zgodnie z przyjętą procedurą z podziałem na dwie przerwy obiadowe.
17. Uczniom przeprowadza się częste pogadanki dotyczące zwalczania COVID19.
18. Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku będą otwarte /podczas sprzyjającej pogody/, tak aby uczniowie, nauczyciele, pracownicy nie musieli ich otwierać przez co ograniczając dotykanie klamek.
19. Przy wejściu do szkoły jest  umieszczony płyn do dezynfekcji rąk. Wszystkie osoby wchodzące są zobligowane do korzystania z niego.
20. Pracownicy obsługi oraz nauczyciele przebywający w szkole są wyposażeni w środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne. /ewentualnie przyłbice – jeżeli wskazują taką potrzebę/
21. Uczniowie i dzieci przedszkolne są wyposażone w maseczki. W sytuacjach wyjątkowych, gdy uczeń zapomni, zniszczy, zgubi maseczkę może zwrócić się do wychowawcy, który mu przekaże nową maseczkę.
22. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych są wywieszone plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk.
23. Ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywane są w czystości sale lekcyjne, pomieszczenia sanitarne, ciągi komunikacyjne, dezynfekowane są powierzchnie dotykowe: poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, klawiatury, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskich, w tym blaty w salach. Dezynfekcja jest przeprowadzana w miarę możliwości po każdej lekcji lub po opuszczeniu sali przez jedną grupę uczniów.
24. W szkole jest wyznaczone i przygotowane pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. Jest to sala gimnastyczna /Grabice/ oraz sala sportu /Strzegów/.
25. W szkole w łatwo dostępnym miejscu  – korytarz dolny i górny są umieszczone numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
26. Uczniowie spędzają w miarę możliwości wszystkie przerwy na świeżym powietrzu. Przy niesprzyjającej aurze pogodowej uczniowie spędzają przerwy na korytarzach szkolnych zgodnie z zajmowanymi salami. Grabice: klasy IV, V na dolnym korytarzu; klasy VI, VII, VIII na górnym korytarzu. Klasy I-III spędzają przerwy wg odrębnego harmonogramu.

Download (PDF, 501KB)


Komentarze są zamknięte.